Amaçlar ve Hedefler

Amaçlar ve Hedefler

Stratejik Amaç ve Hedefler

  Stratejik Amaç-1

“Üniversite-Sanayi Ortak Eğitim Programı kapsamında sanayinin gereksinimi olan nitelikli, donanımlı, mesleki yeterliliğe sahip, insan gücünü yetiştirmek” 

Hedef-1 Sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara elaman yetiştirmeye yönelik teorik ve pratik eğitimin bir bütünlük içerisinde verilmesi. 

Hedef-2 Öğrencilerimize uygulamaya dönük eğitimlerini ilgili sanayi kuruluşlarında yaparak, iş disiplini içinde yetişmelerini ve iş dünyasının talep ettiği becerileri kazandırılması. 

Hedef-3 Mezun durumda olan ve staj yapan öğrencilerden geri bildirim alınması. 

Stratejik Amaç-2

“Eğitim-Öğretimi çağdaş normlara uygun bir şekilde geliştirmek (Eğitimde Yenilikçilik ve Yaratıcılık) ve teknolojik olanakları geliştirmek” 

Hedef-1 Eğitim-öğretimin niteliğini AB’nin eğitim ve meslek alanına ilişkin benimsediği ilkeler doğrultusunda uluslararası standartlara ulaştırmak. 

Hedef-2 Çalışanların ve öğrencilerin her türlü eğitimlerine katkıda bulunacak teknik ve altyapı donanımlarının tamamlanması. 

Hedef-3 Eğitim-öğretimin niteliğini AB’nin eğitim ve meslek alanına ilişkin benimsediği ilkeler doğrultusunda uluslararası standartlara ulaştırılması. 

Stratejik Amaç-3

“Bölgenin ve ülkenin gereksinimi olan yeni istihdam alanları yaratabilecek programlar açarak ihtiyaç duyulan alanında eğitimli ve bilgili bireyler yetiştirmek” 

Hedef-1 Ülke genelinde istihdam imkanı bulunan meslek dallarının belirlenmesi. 

Hedef-2 Bölgenin ekonomik gelişimi paralelindeki yeni iş olanaklarının tespiti.

Stratejik Amaç-4

“Sınavsız ya da sınavla gelecek öğrenciler için en çok tercih edilen Yüksekokul olmak.” 

Hedef-1 Eğitim-öğretim programları ile çalışanların eğitimde Gaziantep Üniversitesi misyonuna uygun altyapı donanımlarının sağlanması. 

Hedef-2 Öğrenci ve çalışanlarının sosyal, kültürel ve teknik gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin düzenlenmesi. 

Hedef-3 Tüm öğretim elemanlarının akademik kariyer yapmalarının sağlanması. 

Hedef-4 Mezun öğrenciler ve ilgili sektör elemanları ile iletişimde bulunulması ve mezun öğrencilere istihdam yaratılması. 

Hedef-5 Mesleki stajın işlevsel hale getirilmesi. 

Hedef-6 Çalışanların ve öğrencilerin huzurlu bir ortamda takım ruhu ile çalışmalarının sağlanması. 

Stratejik Amaç-5

“Araştırma ve eğitim yoluyla üniversitemizin bölgesel, ulusal ve uluslararası tanınırlığını ve etkinliğini arttırmak için Gaziantep’in ekonomik, endüstriyel ve kültürel açıdan incelenmesi, böylece bölge tanıtımının yapılması için gerekli araştırmaların teşvik etmek” 

Hedef-1 Yapılan araştırma sonuçlarının sempozyum, panel veya seminerler düzenlenerek elde edilen verilerin akademisyenler, sanayiciler ve öğrencilerimizle paylaşımının sağlanması. 

Hedef-2 Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile iletişim ve işbirliğini geliştirmek, Üniversite-Sanayi ortak programının uygulandığı yurt dışındaki diğer üniversite ve yüksekokullar ile işbirliği olanaklarını geliştirmek. 

Hedef-3 Tüm öğretim elemanlarının akademik kariyer yapmalarının sağlanması.

Tüm Hakları Saklıdır. © 2019